logoZgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł (netto),
Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:
- złożenie wniosku,
- udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 514,00 zł netto na osobę miesięcznie (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca sierpnia 2016 r.)
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Wielichowo,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji za poniesione koszty, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 oraz wymagane zaświadczenia, należy składać w terminie:

od 1 do 15 września 2016r.

a w przypadku słuchaczy kolegiów
do 15 października 2016r.

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Wielichowie ul. Rynek 5,

Jednocześnie informujemy, że można się również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania powyższego świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, klęska żywiołowa, śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielichowie ul. Rynek 5, pod numerem telefonu: 61 4433094.

Formularz wniosku