ang

W Centrum Kultury organizuje naukę języka angielskiego w formie zabawy pt. "Angielski na wesoło". Spotkania odbywają się w każdy piątek w bibliotece bezpłatnie.

Koncert

W sobotę 27 stycznia w sali gimnastycznej w Wielichowie odbył się Koncert Noworoczny. Impreza dedykowana od burmistrza Wielichowa Adama Łanieckiego i Centrum Kultury mieszkańcom gminy.

img01.gif

Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych w Skierniewicach, Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zapraszają na XIII Święto Pieczarki - Wielichowo/Sielinko. Tegoroczne Święto odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 maja 2007r. w Wielichowie oraz na terenach wystawowych ODR Sielinko.

Koncert

W dniu 21 stycznia 2007 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Wielichowskiego Koła PZW „Karaś” działającego przy Centrum Kultury w Wielichowie. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności koła w 2006 r. Członkowie koła obecni na zebraniu jednogłośnie udzielili Zarządowi Koła absolutorium za 2006 r.

Koncert

W niedzielę 21 stycznia 2007 roku w Wielichowie już po raz kolejny Centrum Kultury zorganizowało Koncert Kolęd. W programie wystąpiły dwa chóru z Domu Kultury w Babimoście „Cantus” pod dyrekcja pana Zdzisława Barskiego i „Wielisław” pod dyrekcją pana Sławomira Górnego z Wielichowa.

CK

CK

Uprzejmie informuje, że V Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się w dniu 24 stycznia 2007 r o godz. 10:00 w sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa. Na powyższą Sesję zapraszam mieszkańców miasta i gminy Wielichowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Marciniak

Ferie

Zarząd Koła PZW “Karaś” w Wielichowie

Zaprasza na

Zebranie sprawozdawcze

PZW “Karaś”

img01.jpg

Niedziela 21 stycznia 2007r. godz. 11.00
sala Centrum Kultury w Wielichowie

Członkowie Koła obecność obowiązkowa,
mile widziani kandydaci na członków naszego Koła PZW

Ferie

znaczek Od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej (niektóre zostały pominięte w nowej ustawie, inne zaś dodane do niej). Znikły znaki opłaty skarbowej, popularnie nazywane znaczkami skarbowymi. W Urzędzie Miasta i Gminy w Wielichowie uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa wyznaczono inkasenta - Panią Małgorzatę Ciesielską. Opłatę skarbową można uiszczać w pokoju nr 4 w godzinach funkcjonowania Urzędu.

6W dniu 21 grudnia 2006r. odbyła się Wigilia bożonarodzeniowa dla wychowanków świetlicy środowiskowej w szkole w Wielichowie. Dzieci wraz z wychowawcami składały sobie życzenie świąteczne i noworoczne. Był wspaniały poczęstunek, słuchano i śpiewano kolęd. Na koniec dzieci wręczały sobie drobne upominki.

6 6 6 6

6W sobotę 6 stycznia na Mszy św. o godz. 18.00 wystąpił chór „Wielisław". Chór wykonał kilka kolęd ze swojego repertuaru, dyrygował Sławomir Górny. Wielisław w ten sposób rozpoczął na Mszy w Trzech Króli swoje kolędowe koncerty. Będzie można jeszcze usłyszeć chór „Wielisław" na Koncercie Kolędowy i Koncercie Noworocznym.

6W poniedziałek 8 stycznia 2007r. o godz. 20.00 na cmentarzu parafialnym w Wielichowie odbyła się zbiórka harcerska. Spotkanie 9 DH z Wielichowa poświęcone było upamiętnieniu 88 rocznicy złożenia przysięgi wojskowej przez powstańców, żołnierzy Kompanii Wielichowskiej. Harcerki i harcerze każdego roku spotykają się przy Pomniku Powstańców Wlkp. ponieważ tam w kwaterze wojennej leżą ci, którzy przed laty tę uroczystą przysięgę składali. Druhny i druhowie zapalili przy pomniku znicze a ponadto czterech z nich: Mateusz Hamrol, Błażej Drgas, Konrad Bukowski i Dariusz Skoracki złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. Ta zbiórka rozpoczęła w drużynie obchody 100 lecia skautingu, które przypadają w tym roku. Między innymi z tej okazji 1 sierpnia wszyscy skauci na świecie odnowią Przyrzeczenie Harcerskie.

6666

Ferie

Komisja Okręgowa nr 35 w Wielichowie z siedzibą w Wielichowie w składzie:

Jarosław Gabryel - przewodniczący
Zbigniew Mielcarek - zastępca przewodniczącego
Bożena Ratajczak - sekretarz
Barbara Paluch - członek
Kinga Wróbel - członek

pełni dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy Wielichowo w następujących terminach:

12.01.2007 godz. 10:00-14:00

15.01.2007 godz. 10:00-14:00

16.01.2007 godz. 10:00-14:00

W dniach tych odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Dodatkowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują sie na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
http://www.wir.org.pl/wybory/wybory1.htm

6Trwają prace przy likwidacji mogilnika w m. Wielichowo Wieś pod Prochami, którego teren przekazany został firmom SEGI-AT Sp. z o.o. z Warszawy oraz Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z Kielc w dniu 4 grudnia 2006 r. Koszty likwidacji mogilnika pokrywa Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. Prace likwidacyjne polegają na wydobyciu z dwóch kwater wszystkich zgromadzonych opakowań po środkach ochrony roślin oraz pozostałości płynnych i skażonej ziemi do specjalnych beczek i pojemników. Odpady są przewożony do spalarni odpadów w Dąbrowie Górniczej, a skażona ziemia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Po zakończeniu likwidacji, teren mogilnika zostanie zrekultywowany poprzez zalesienie. Termin zakończenia likwidacji wraz z rekultywacją określono na 30 czerwca 2007 r.

627 grudnia 2007r. pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego odbyły się w Śniatach główne uroczystości 88 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nie przypadkowo spotkanie poświęcone upamiętnieniu bohaterskiego zrywu Wielkopolan odbyło się w Śniatach, gdyż z tej miejscowości pochodził pierwszy poległy powstaniec Franciszek Ratajczak. Patriotyczną manifestację otworzyło wystąpienie burmistrza Wielichowa Adama Łanieckiego. Następnie harcmistrz Ryszard Duda odczytał apel poległych, „Cześć ich pamięci” dzielnie odpowiadali harcerki i harcerze z DH w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Po apelu delegacje zaproszonych gości, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych, dzieci szkolne oraz harcerze złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ratajczaka. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.

6W dniu 28 grudnia 2006 r. odbył odbiór techniczny zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Wilkowo Polskie, Śniaty, Ziemin, Reńsko, Celinki. Do realizacji inwestycji budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami przystąpiono w sierpniu 2006 r. Inwestorem było PGNiG S.A. w Warszawie, natomiast głównym wykonawcą firma ZRUG Sp. z o.o. z Poznania. Inwestycja była współfinansowana przez mieszkańców partycypujących w kosztach oraz przez Gminę Wielichowo. Projekt obejmował budowę sieci oraz 250 szt. przyłączy do budynków zakończonych skrzynką gazową. Część robót ziemnych związanych z inwestycją – wykopy, rozbiórka i odtworzenia nawierzchni wykonany został przez ZGKiM w Wielichowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2 2

Uprzejmie informuje , że IV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się w dniu 28 grudnia 2006 r o godz. 9,00 w sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa. Na powyższą Sesję zapraszam mieszkańców miasta i gminy Wielichowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Marciniak

6