logo Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich wchodzących w skład związku, z których są odbierane odpady komunalne i którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają prawo zgłaszania w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, telefonicznie na numer: 61 28 26 303 lub 61 28 23 358, listownie na adres biura związku: Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT", ul.Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń lub droga poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgłoszenie takie może dotyczyć nieodebrania odpadów z nieruchomości lub faktu ich nie przyjęcia do PSZOK, niewłaściwego wykonania usługi w zakresie wykonania odbioru odpadów, postępowania z pojemnikiem/pojemnikami na odpady, mieszania odpadów selektywnie zebranych, pozostawienia odpadów lub ich części na nieruchomości, żądania opłat za świadczone usługi, nieterminowego ich świadczenia oraz wszelkich innych sytuacji, które w ocenie mieszkańców zamieszkujących nieruchomości położone na obszarze działania związku świadczą o nieprawidłowym wykonywaniu usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Po wpływie zgłoszenia i zweryfikowaniu osoby zgłaszającej w systemie ponoszonych opłat, pracownicy Biura Związku w terminie miesiąca wyjaśniają zdarzenie, działanie lub zaniechanie będące przedmiotem zgłoszenia z odbierającym odpady przedsiębiorcą lub prowadzącym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. O sposobie załatwienia zgłoszenie informują zgłaszającego. W sytuacji gdyby zgłaszający uznał, że sposób załatwienia zgłoszenia nie odpowiada jego żądaniu lub nie stanowi naprawienia wyrządzonej szkody – zgłaszający w pouczeniu dotyczącym rozpatrzenia zgłoszenia otrzyma informację o prawie wystąpienia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych do sądu powszechnego.

Uchwała Nr 35/VII/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.