Gmina Wielichowo leży w południowej części powiatu grodziskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy leżą gminy: Rakoniewice i Kamieniec z powiatu grodziskiego, Przemęt z powiatu wolsztyńskiego i Śmigiel z powiatu kościańskiego.

Gmina Wielichowo położona jest poza istniejącym systemem obszarów chronionych, który obejmuje wyższe formy ochrony przyrody, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Mimo to południową część gminy stanowi ważna przyrodniczo - w skali międzynarodowej i krajowej - ostoja rzadkich i zagrożonych ptaków. Ostoja obejmuje fragment Doliny Środkowej Obry o charakterze łąkowo-leśnym wraz z Kanałami Obry: Północnym, Środkowym i Południowym. Środkową część ostoi zajmuje południowy fragment gminy Wielichowo. Wysokie walory przyrodnicze doliny Obry przyczyniły się do wytypowania go do obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 (Wielki Łęg Obrzański, o kodzie PL0000277), mających na celu utrzymanie bioróżnorodności w państwach członkowskich UE poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory.

Także w innej koncepcji sieci ekologicznej - ECONET - POLSKA obszar ten stanowi ważny przyrodniczo węzeł o znaczeniu krajowym (obszar 4K - obszar Pojezierza Leszczyńskiego), odznaczający się dużą różnorodnością gatunkową oraz różnorodnością form krajobrazowych i siedliskowych.

polozenie.gminy1
polozenie.gminy2

Obszar Gminy położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Pojezierza Poznańskiego - północny obszar Gminy oraz Doliny Środkowej Obry - południowa część Gminy.

Gmina charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu, będącą pozostałością działalności lądolodu skandynawskiego. Charakterystyczną cechą Gminy są trzy różniące się zasadniczo jednostki morfologiczne:

  • Wał Lwówecko-Rakoniewicki na zachodzie

  • Równina Opalenicka w centrum i na wschodzie

  • Dolina Środkowej Obry na południu.

polozenie.gminy3

Powierzchnia Gminy obejmuje 10.743 ha, w tym grunty orne zajmują 5.717 ha, sady i ogrody 73 ha, łąki i pastwiska 2.326 ha, użytki leśne i zadrzewione 1.591 ha i pozostałe tereny 480 ha. Dane procentowe przedstawione są na wykresie 2.1.

Rodzaje gruntów w Gminie Wielichowo

polozenie.gminy4

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią blisko 70% ogólnej powierzchni. Duży udział maja także łąki i pastwiska. Odpowiednie dane przedstawia wykres 2.2.

Struktura użytków rolnych

polozenie.gminy5

Większość gruntów, bo blisko 65% (7.446 ha), należy do osób fizycznych. Skarb Państwa posiada na terenie Gminy grunty stanowiące blisko 15% jej powierzchni (1.679 ha). Zwraca uwagę niski udział własności komunalnej. Swój dział w strukturze własnościowej gruntów w Gminie mają również kościoły i związki wyznaniowe posiadające niecałe 2% ogólnej powierzchni Gminy (192 ha). Dokładne dane przedstawia wykres 2.3.

Struktura własności gruntów w Gminie

polozenie.gminy6