Urząd Miejski w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo

tel. 614433001, fax 614433082, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta bankowego: 09 9063 0008 0010 0100 0169 0001

urzad

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


Burmistrz Wielichowa
Honorata Kozłowska
Tel. 614433915
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 12:00. W pozostałe dni po telefonicznym uzgodnieniu.

urzad

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy
Ewa Kasperska
Tel. 614433914
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

urzad

Skarbnik Gminy
Bogdan Kapski
Tel. 614433911
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

urzad

Radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
Tel. 614433001
w godz. od 9.00 do 14.00 w każdy wtorek (w czwartek jeżeli w danym tygodniu przypada sesja)
(bezpłatne porady dla mieszkańców 13:00-14:00)


Pokój nr 1

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

1) prowadzenie ewidencji podatników;
2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
4) załatwianie podań o ulgi inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów;
5) wymiar zobowiązań pieniężnych w podatkach od : nieruchomości, rolnym i leśnym.

kontakt: Dorota Nijaka inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

1) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
2) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy, wydawanie zaświadczeń;
4) księgowanie podatków i opłat;
5) załatwianie podań o umorzenia i przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych;
6) współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi.

kontakt: Urszula Nowaczyk inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. wew. 20
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy

1) wymiar, ewidencja i realizacja podatku od środków transportowych;
2) opłata od posiadania  psów,
3) wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat;
4) prowadzenie spraw kasowych Urzędu;
5) pobór i naliczanie opłaty targowej

kontakt: Sławomira Pikosz inspektor ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy
tel. 614433920
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 2

Stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska

1) ochrona i kształtowanie środowiska w tym :
2) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, kontrola nasadzeń,
3) wydawanie decyzji środowiskowych,
4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku,
5) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
6) prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,
7) ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym :
a) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
b) rolnicze wykorzystanie gruntów - zaświadczenia,
c) rekultywacja nieużytków oraz gruntów zdewastowanych,
8) sprawy statystyki rolnej i ekologii;
9) gospodarka wodna i melioracja;
10) łowiectwo i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu o ochronie zwierząt.

kontakt: Barbara Paluch inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
tel. 614433921
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

1) gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminnym w tym jego zbywanie oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem,  użyczenie i oddawanie w trwały zarząd, podejmowanie czynności o wpisach w księgach wieczystych;
2) nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
3) komunalizacja mienia;
4) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
5) administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi.

kontakt: Maciej Domagała podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 614433925
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. informatyki

1) W zakresie informatyki do zadań starszego informatyka należy w szczególności:
a) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji(ABI).,
b) dbanie o zabezpieczenie zbiorów  danych, ochrona systemu , zabezpieczenie dostępu do baz danych,
c) administrowanie stroną internetową gminy , administrowanie strony BIP,
d) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,
e) wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i prowadzenie jego ewidencji.

kontakt: Tomasz Śledź starszy informatyk
tel. 614433925
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 3

Stanowisko ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

1) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, opracowywanie planów ich rozwoju, budowy, modernizacji i remontu;
2) prowadzenie kontroli stanu dróg, chodników i pasów drogowych na terenie gminy;
3) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
4) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych ;
5) wydawanie koncesji na organizację transportu lokalnego;
6) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych;
7) prowadzenie spraw związanych ze zmianami nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych.

kontakt: Dawid Michałowski podinspektor ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

tel. 614433922
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego

1) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy ich opiniowanie i uzgadnianie;
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i prowadzenie rejestru, przygotowanie projektów umów;
3) wydawanie odpisów i wyrysów  z planu zagospodarowania przestrzennego;
4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny;
5) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, geoportal;
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
8) opłata reklamowa;
9) opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

kontakt: Jacek Malkiewicz inspektor ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego
tel. 614433923
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

1) koordynowanie zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego;
2) realizowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
3) bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminnym;
4) prowadzenie całościowych spraw związanych z zamawianiem i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów gminnych jak i oświetlenia drogowego ,realizowanie przepisów ustawy "Prawo energetyczne";
5) monitoring i prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii;
6) prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wielichowo;
7) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o odpadach;
8) koordynacja prac związanych z rekultywacją wysypisk.

kontakt: Waldemar Paluch inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel. 614433922
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokój nr 4

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

1) prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów, rachunków materiałów, przedmiotów nietrwałych przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy:
2) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
3) prowadzenie ewidencji syntetycznej;
4) okresowe uzgadnianie sald z rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
6) rozliczanie należności na rzecz Budżetu Państwa;
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Kontakt: Bożena Ptak inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 614433912
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków

1) sporządzanie dokumentacji płacowej;
2) prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów rachunków materiałów, przedmiotów
nietrwałych w użytkowaniu środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji;
3) rozliczanie podatku vat;
4) rozliczanie podatku dochodowego;
5) okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
6) prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu socjalnego.

kontakt Magdalena Misiorna inspektor ds. księgowości budżetowej i podatków
tel. 614433912
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych i kadr

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
2) prowadzenie spraw kadrowych  i socjalnych pracowników Urzędu oraz przechowywanie  akt osobowych pracowników;
3) prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz przechowywanie akt osobowych;
4) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
5) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników;
6) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniem pracowników;
7) prowadzenie rejestrów zarządzeń , pełnomocnictw, upoważnień, umów, skarg i wniosków;
8) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy , Sądami w celu organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych ;
9) ewidencja czasu pracy pracowników, plany urlopów;
10) organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie.

kontakt Kinga Wróbel inspektor ds. ogólno-organizacyjnych i kadr
tel. 614433919
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 4A

Skarbnik Gminy

odpowiada za całokształt gospodarki finansowej gminy.
1. Skarbnik zapewnia i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie spraw finansowych przez pracowników Urzędu, a także poprzez nadzór nad innymi pracownikami  jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
6) sprawowanie nadzoru nad mieniem komunalnym;
7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
8) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;
9) opracowywanie dokumentów i innych aktów dotyczących gospodarki finansowej;
10) współdziałanie z osobami dokonującymi kontroli zewnętrznej;
11) przygotowywanie wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych;
12) wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

kontakt: Bogdan Kapski
tel. 614433911
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 5

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

prowadzi sprawy wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego w tym:
1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych mających wpływ na stan cywilny osób;
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
5) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
6) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
7) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
8) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora;
9) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

kontakt: Lucyna Zajdowicz Kierownik USC
tel. 614433917
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. ewidencji ludności

1) prowadzenie spraw  z zakresu ewidencji ludności, wydawanie decyzji;
2) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
3) upowszechniania numeru identyfikacyjnego PESEL;
4) współpraca z organami policji, prokuratury, ZUS i Centralnym Rejestrem Skazanych;
5) organizacja zbiórek publicznych, wydawanie decyzji o bezpieczeństwie imprez masowych;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ze szczególnym  uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach;

kontakt: Bernadeta Lepa inspektor ds. ewidencji ludności i zastępca Kierownika USC
tel. 614433917
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 5A

Stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej

1) organizowanie i prowadzenie spraw obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
2) prowadzenie na terenie gminy  spraw merytorycznych i finansowych  związanych z utrzymaniem i działalnością OSP;
3) prowadzenie rejestracji  działalności gospodarczej w systemie CEIDG ;
4) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
5) profilaktyka antyalkoholowa i przeciw narkomanii;
6) koordynacja działalności świetlic środowiskowych .

kontakt Eugeniusz Utracik inspektor ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej
tel. 614433916
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 6

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów dokumentów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Urzędu ;
2) usprawnianie pracy Urzędu;
3) nadzór nad doskonaleniem kadr;
4) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
5) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;
6) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
7) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
8) prowadzenie spraw i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli- testamenty;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

kontakt: Ewa Kasperska
tel. 614433914
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 7

Stanowisko ds. kancelaryjnych

1) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza;
2) prowadzenie ewidencji korespondencji ;
3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz;
4) ewidencja pieczęci urzędowych;
5) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, sekretarzem;
6) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne;
7) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;
8) prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych;
9) prowadzenie archiwum Urzędu.

kontakt: Anna Paron inspektor ds. kancelaryjnych
tel. 614433910
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych

1) wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań strategicznych gminy, przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych;
2) opracowywanie dokumentów strategicznych, programów rozwoju oraz ich aktualizowanie;
3) współpraca z gminnymi jednostkami, organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
4) współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
5) monitoring i prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości z pozyskanych środków .

kontakt: Renata Jarczyńska inspektor ds. promocji i funduszy zewnętrznych
tel. 614433910
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pokój nr 10

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie

Stanowisko ds. obsługi rady

1) zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji;
2) współpraca z właściwymi merytorycznie  stanowiskami pracy w zakresie  materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
3) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
4) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
5) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień rady i jej komisji oraz przechowywanie tych dokumentów;
6) przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wielichowie, ul. Rynek 10, w godz. 14:00 - 16:00, pokój nr 10.

kontakt: Janina Biskup inspektor ds. obsługi rady
tel. 614433924
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.