Ogólny wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej Gminy Wielichowo wynosi 55,6 punktów (przy średniej dla województwa wielkopolskiego 63,4 i średniej krajowej 65,3), co plasuje Gminę na 146 miejscu w województwie. Syntetyczne zestawienie jakości gleb (bonitację gruntów) w Gminie przedstawiono na wykresie.

Klasy gruntów rolnych

warunki.glebowe1

Z wykresu wynika, że gmina nie posiada gleb o wysokiej żyzności (klasy I i II). Największy udział mają gleby klas IV i V.

Na obszarze Gminy występują gleby w kompleksach glebowo-rolniczych:

grunty orne:

  • 2-pszenny dobry 1,9%

  • 3-pszenny wadliwy 2,4%

  • 4-żytni bardzo dobry 8,2%

  • 5-żytni dobry 25,9%

  • 6-żytni słaby 24,8%

  • 7-żytni bardzo słaby 21,3%

  • 8-zbożowo-pastewny mocny 2,4%

  • 0-zbożowo-pastewny słaby 13,1% 

użytki zielone:

  • 2a użytki zielone średnie 37,9%

  • 3 użytki zielone słabe i b. słabe 62,1%. 

Grunty orne to przeważnie gleby brunatne wyługowane, bielice, czarne ziemie i czarne ziemie zdegradowane oraz mursze. Na obszarze Gminy przeważają gleby o odczynie lekko kwaśnym (45% powierzchni użytków rolnych), kwaśne i obojętne (po 24% powierzchni użytków rolnych), bardzo kwaśne i zasadowe (po 2% powierzchni użytków rolnych). Wapnowania, wpływające korzystnie na właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleb, wymaga niemal 50% powierzchni użytków rolnych.

Rozmieszczenie przestrzenne gleb uwarunkowane jest morfologią powierzchni (Wał Lwówecko-Rakoniewicki, Równina Opalenicka i Dolina Środkowej Obry). Gleby słabe i najsłabsze związane są z występowaniem dolin rzecznych (szczególnie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej), zbudowanych głównie z piasków różnoziarnistych. Są to gleby w kompleksach przeważnie 6 i 7 oraz 9. Dna dolin i obniżeń terenowych zajęte są przez łąki, a także gleby w 8 i 9 kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym (klasy III i IV) i słabym (klasy V i VI) oraz gleby w 6 i 7 kompleksie żytnio-ziemniaczanym słabym (klasa V) i żytnio-łubinowym (klasy V i VI). Zwystępowaniem wysoczyzny morenowej (Równiny Opalenickiej) związane są gleby wysokich i średnich klas w kompleksie 2-pszennym dobrym (klasa III), 3-pszennym wadliwym (klasy III iIVa), 4-żytnim b. dobrym (klasy IVa i IVb) oraz 5-żytnim dobrym (klasy IVa i IVb). Gleby 3 kompleksu pszennego wadliwego, położone są głównie w zachodniej części Gminy, charakteryzują się występowaniem zmywów i okresowym niedoborem wilgoci.

Gmina Wielichowo leży na pograniczu dwóch regionów glebowo-rolniczych, charakteryzujących się odmiennymi warunkami przyrodniczymi. Centralna i południowa część Gminy należą do regionu Rakoniewicko-Nowotomyskiego, obejmującego dwa podregiony: Rakoniewicki (2a) iWilkowo Polskie (2c). Część północno-wschodnia Gminy należy do regionu Szamotulsko-Opalenickiego (3).

Podregion Rakoniewicki w zachodniej części Gminy wyróżnia się dominacją kompleksów 6,5i7. Są to w większości gleby pseudoblielicowe i brunatne wyługowane, położone na terenach wysoczyznowych o zróżnicowanej rzeźbie, w przewadze słabo falistej oraz na równinach sandrowych (kompleks 7). Są one okresowo lub stale za suche. Podregion ten charakteryzuje się małym udziałem użytków zielonych, a na terenie Gminy małą lesistością. Obejmuje swym zasięgiem Wał Lwówecko-Rakoniewicki. W centralnej części podregionu (rejon wsi Łubnica, Dębsko, Wielichowo Wieś), obejmującej wysoczyznę morenową Równiny Opalenickiej, występują gleby pszenne, pszenno-żytnie i zbożowo-pastewne. Są to gleby kompleksów glebowo-rolniczych 2-5, czarne ziemie, gleby brunatne właściwe i bielicowe wytworzone zpiasków gliniastych mocnych podścielonych gliną.

Podregion Wilkowo Polskie obejmuje obrzański odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej ipołudniową część Gminy Wielichowo. Najniższe partie dna doliny zajęte są przez znaczne kompleksy użytków zielonych na glebach murszowych, torfowych i mułowo-torfowych. Wymagają one kompleksowego uregulowania stosunków wodnych i racjonalnego nawożenia dla podniesienia ich produkcyjności. Na wyżej wyniesionych płaskich terasach leżą grunty orne zglebami murszowymi w kompleksie 9 i piaszczystymi w kompleksie 7, porośnięte w znacznej części lasami. Na ostańcach wysoczyznowych, zajmowanych przez wsie Reńsko i Ziemin.