Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku

Przebudowa drogi – ul. Rolnej w m. Wielichowo
Koszt: 156 060,00 zł
Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie
Odcinek drogi: 0,102 km
Nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej

Przebudowa drogi – odc. ul. Jesionowej w m. Wielichowo
Koszt: 169 393,00 zł
Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie
Odcinek drogi: 0,088 km
Nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej

Nowe latarnie oświetleniowe w gminie Wielichowo
a) Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych na ul. Grodziskiej i ul Pocztowej w m. Wielichowo
Koszt: 45 000,00 zł
W nowych latarniach ulicznych zostały zamontowane oprawy oświetleniowe LED w związku z czym zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.

b) Wymiana lamp na skwerze zieleni na Rynku w Wielichowie
Koszt: 12 507,11 zł
Zły stan techniczny poprzednich nie nadawał się do dalszej eksploatacji.
W nowych zamontowano oprawy oświetleniowe LED.

c) Nowe lampy oświetleniowe na ul. Dworcowej w Gradowicach
Koszt: 29 397,75 zł
Dotychczas na tym odcinku drogi brakowało latarni ulicznych zapewniających odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Park Wilkowo Polskie
Koszt: 50 820,51 zł + 3 000,00 zł = 53 820,51 zł
Na II etap Gmina wydała w tym roku kwotę: 29 040,24 zł
Na prowadzone prace Gmina uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 100 %
Prace polegały na usunięciu i rozdrobnieniu samosiewów drzew i krzewów.

Remont chodnika na ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie
Koszt: 30 620,97 zł
Nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej po prawej stronie od ul. Kościańskiej.

Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie.
Koszt: 45 362,05 zł
Fundusz sołecki wsi Piotrowo Wielkie – 9 513,19 zł + 10 000,00 zł = 19 513,19 zł
Gmina Wielichowo dołożyła – 19 288,00 zł + 6 560,86 zł = 25 848,86 zł
W ramach zadania ułożono dwa rzędy płyt betonowych na podsypce piaskowej, przestrzeń między płytami i pobocze uzupełniono mieszanką kruszyw.
Odcinek remontowanej drogi ok. 150 mb

Rekultywacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Wielichowie
Koszt: 40 000,00 zł
Zakres prac który obejmuje renowacja to:
- uprawa gleby przy pomocy mocnej glebogryzarki/mulczera na głębokość min 15 cm,
- uzupełnienie ziemi urodzajnej w miejscach brakujących (najbardziej zaniżone – 20cm) około 150 m3,
- niwelacja terenu +/- 5 cm,
- dowóz piasku 0-2 celem rozluźnienia ziemi i uzyskania struktury przepuszczalnej wraz z równomiernym rozplanowaniem po całej powierzchni (warstwa ok 3 cm),
- wymieszanie gleby i piasku glebogryzarką,
- mikroniwelacja,
- przycinka drzew.

Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544517P w m. Pruszkowo
Koszt całej inwestycji : 41 265,25 zł
Fundusz sołecki Pruszkowo
- w 2015 roku zakupiono trylinkę za kwotę 9 586,85 zł brutto
- w 2016 roku wykonano roboty drogowe za kwotę 8 422,94 zł brutto
Gmina Wielichowo dołożyła do inwestycji w 2016 roku 23 255,46 zł
W ramach zrealizowanego zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej "trylinki" grub. 12cm
Długość wykonanego odcinka to 0,050 km.

Remont odc. drogi wojewódzkiej nr 312 na ul. Ziemińskiej w m. Wielichowo-Wieś.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu wykonał remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo-Wieś na ul. Ziemińskiej odc. od ul. Strzeleckiej do ul. Działkowej.
Koszt całej inwestycji: 243 605,81 + 79 128,91 zł = 322 734,72 zł
Gmina Wielichowo dołożyła 79 128,91 zł na remont chodnika od ul. Strzeleckiej do
ul. Działkowej.
Nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem, odtworzenie rowu i wykonanie przejścia dla pieszych.

Prace inwestycyjne przy budowie wodociągu tranzytowego.
Inwestorem jest ZGK i M w Wielichowie.
- Łubnica – Zielęcin
Koszt: 220 000,00 zł
Inwestycja zapewnia mieszkańcom Zielęcina dostawę wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wielichowo-Wieś, która do tej pory zakupywana była z sąsiedniej gminy. Budowa obejmowała odcinek około 1750 mb wodociągu. Instalacja została wykonana z rur PVC o średnicy 110 mm.
- Wielichowo - kier. Trzcinica
Koszt: 150 000,00 zł
Budowa obejmowała odcinek około 1100 mb wodociągu.

Przebudowa drogi – odcinka ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie
Koszt całej inwestycji: 240 969,34 zł
Wykonawcą robót była firma Bartovia Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
Zakres zadania obejmował odcinek 0,237 km, od ul. Głównej w stronę łąk.
W ramach realizacji projektu wykonano nową nawierzchnię z masy asfaltowej i nowe chodniki z kostki brukowej.
Termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 październik 2016 r.

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyremontował kolejne odcinki drogi w ciągu DW 312.
Wykonawcą robót była firma COLAS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Palędziu.
Koszt inwestycji: 3 088 236,60 zł
Remontowane odcinki obejmowały:
- miejscowość Wielichowo ul. Rakoniewicka (od stacji benzynowej do skrzyżowania
z ul. Grodziską ) odc. 0,669 km
- miejscowość Ziemin odc. 0,479 km
- odcinek Ziemin – Śniaty odc. 2,802 km
- odcinek Śniaty – Wilkowo Polskie odc. 1,41 km
Łącznie wyremontowany został odcinek 5,36 km
Celem opracowania była poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów oraz zatok postojowych. Dodatkowo w związku ze wzmocnieniem nawierzchni, uregulowane zostały istniejące odwodnienia nawierzchni.

Budowa parkingu /dz. nr 158/ przy ul. Ratuszowej w m. Wielichowo
Koszt: 29 273,00 zł
Wykonawcą robót jest ZGK i M w Wielichowie
Nawierzchnia parkingu wykonywana jest z kostki brukowej na osiem miejsc postojowych. Parking oddzielony został od posesji prywatnej ogrodzeniem z płyt betonowych.

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych
Koszt: 200 000,00 zł
Gmina Wielichowo udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł na zadania:
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3571P w miejscowości Pruszkowo – kwota 25 000 zł
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P w m. Trzcinica – 75 000 zł
Inwestycje zostaną zrealizowane w listopadzie bieżącego roku.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wykonane w 2016 roku
- opracowanie skróconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Przebudowę - utwardzenie naw. odc. dr. Gminnej nr 544517P w m. Pruszkowo gm. Wielichowo”
Koszt: 3 690,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie
Koszt: 14 760,00 zł
Fundusz sołecki wsi Celinki: 8 480,65 zł
Gmina Wielichowo dołożyła z budżetu: 6 279,35 zł


Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku

Remont stadionu w Wielichowie
Całkowity koszt inwestycji: 23 924,60 zł
Źródło finansowania: budżet gminy

Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Śliwkowej w Wielichowie
Całkowity koszt inwestycji: 214 817,59 zł
Źródło finansowania: budżet gminy

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin
Całkowity koszt inwestycji: 34 788,72 zł
Źródło finansowania: budżet gminy

Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Łubnicy
Całkowity koszt inwestycji: 51 733,58 zł
Źródło finansowania: budżet gminy (tym 20 000,00 zł – Fundusz Sołecki)

Przebudowa nawierzchni odc. ul. Szkolnej i ul. Bohaterów w m. Łubnica
Całkowity koszt inwestycji: 282 487,09 zł
Źródło finansowania: budżet gminy

Remont. ul. Szkolnej i Świerczewskiego w Wielichowie
Całkowity koszt inwestycji: 270 360,40 zł
Źródło finansowania:
WZDW w Poznaniu: 206 812,20zł
Budżet gminy: 63 548,20zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Wielichowo - Prochy - granica gminy Rakoniewice
Całkowity koszt inwestycji: 5 023 966,39 zł
Źródło finansowania:
Powiat Grodziski: 1 000 000,00 zł
Budżet gminy: 1 511 983,20 zł
Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój: ok. 2 500 000,00 zł

Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3574P w m. Wilkowo Polskie ul. Przemysłowa
Całkowity koszt inwestycji: 196 958,66 zł (bez inspektora nadzoru )
Źródło finansowania:
Powiat Grodziski: 100 000,00 zł
Budżet gminy: 100 000,00 zł

Wycinka samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – etap I
Całkowity koszt inwestycji: 16 240,00 zł
Źródło finansowania:
Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu: 10 000,00 zł
Budżet gminy: 6 240,00 zł

Nowe przejścia dla pieszych
Wykonano nowe przejścia dla pieszych
Łubnica ul. Wielichowska (droga powiatowa)
Łubnica ul. Dożynkowa (droga gminna)
Całkowity koszt: 9 108,35 zł
Wielichowo ul. Rakoniewicka (droga wojewódzka – przy markecie DINO)